میزان حفاری اکتشافی در مجتمع سنگ آهن سنگان طی دی ماه سال ۱۴۰۱ تا مهرماه ۱۴۰۲ تا ۱۸۶ درصد افزایش یافت.

به گزارش پردیسان آنلاین، حفاری اکتشافی مجتمع سنگ آهن سنگان طی دی ماه سال ۱۴۰۰ تا مهرماه ۱۴۰۱ به میزان ۳۳۴۴ متر ثبت شد. با اقدامات توسعه ای، عملکرد حفاری این مجتمع طی دی ماه سال ۱۴۰۱ تا مهرماه ۱۴۰۲ به ۹۵۵۳ متر رسید که حاکی از رشد ۱۸۶ درصدی است.

همچنین میزان باطله برداری این مجتمع طی دوره مورد اشاره، به ۳۵ میلیون و ۱۰۳ هزار و ۶۷۳ تن رسید که در مقایسه با دی ماه سال ۱۴۰۰ تا مهرماه ۱۴۰۱، رشد چهار درصدی را نشان می دهد.

رشد فروش دانه بندی و کلوخه

از سوی دیگر فروش سنگ آهن دانه بندی مجتمع سنگان در دی ماه سال ۱۴۰۱ تا مهرماه ۱۴۰۲ به میزان یک میلیون و ۷۵ هزار و ۱۹۴ تن بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل(دی ماه سال ۱۴۰۰ تا مهرماه ۱۴۰۱) افزایش ۵۲ درصدی را نشان می دهد.

همچنین میزان فروش کلوخه مجتمع در مدت یاد شده (دی ماه گذشته تا مهرماه امسال) ۱۳ میلیون و ۵۰۹ هزار و ۸۳۴ تن ثبت شد که افزایش ۱۵ درصدی را نشان می دهد.

مجتمع سنگ آهن سنگان زیرمجموعه ایمیدرو و در شهرستان خواف استان خراسان رضوی قرار دارد.